Vår verksamhet

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten i Falun är en allmän förvaltningsdomstol. Vår domkrets består av Dalarnas och Gävleborgs län.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, kan du överklaga myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Falun leds av lagman Lennart Furufors, domstolen är indelad i en dömande/beredande enhet och en administrativ enhet. Totalt är vi ca 50 medarbetare. Här arbetar ordinarie domare, fiskaler, föredragande handläggare, notarier, domstolssekreterare och administrativ personal.

Förvaltningsrätten har också 60 nämndemän, som är knutna till domstolen och som medverkar i den dömande verksamheten.

Uppdaterad
2022-04-01