Förvaltningsrätten sänker Spelinspektionens sanktionsavgift mot Casino Cosmopol AB

Mål: 9787-18

Under första delen av 2018 genomförde Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) en granskning av Casino Cosmopol AB:s verksamhet avseende bolagets arbete enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Spelinspektionen beslutade den 27 november 2018 att Casino Cosmopol AB skulle betala en sanktionsavgift om åtta miljoner kr utifrån de brister inspektionen konstaterade.

 

Casino Cosmopol AB har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. I dom den 11 oktober 2019 har förvaltningsrätten i allt väsentligt godtagit de av Spelinspektionen konstaterade bristerna och bedömt att det finns skäl att besluta om att bolaget ska betala en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten har dock utifrån en bedömning av överträdelsernas art, karaktär och omfattning samt bolagets ekonomiska ställning sänkt sanktionsavgiften till tre miljoner kr. Rätten har varit enig.