Övrig säkerhet

För att öka tryggheten i domstolens lokaler har vi, utöver permanent säkerhetskontroll, ordningsregler och kameraövervakning.

Ordningsregler

  • Muntliga förhandlingar hålls i ordnade och värdiga former. Alla som närvarar vid en förhandling måste respektera det och följa de anvisningar rättens ordförande lämnar.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom att samtala eller på annat sätt uppträda olämpligt.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rättssalarna.
  • Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara helt avstängd och undanstoppad under förhandlingen.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring in i eller inne i rättssalarna är förbjuden.
  • Ytterkläder lämnas utanför rättssalen i förvaringsskåp.
  • Det är inte tillåtet att uppträda olämpligt, störa domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i allmänhetens utrymme. Den som vistas i allmänhetens utrymmen ska följa de anvisningar ordningsvakt lämnar.
  • Den som inte respekterar förvaltningsrättens ordningsregler kan bli utvisad ur rättssalen eller avvisad från domstolen.

Kamerabevakning

Myndighetens lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete.

Uppdaterad
2022-03-08