Jag har en fråga

Du får gärna börja med att läsa igenom vanliga frågor och svar för att se om du kan få hjälp där.

Om du upplever att du ändå inte fått svar på din fråga går det bra att kontakta domstolen, antingen per kontaktformuläret på vår hemsida "Skicka handlingar utan signering", via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter och länken till vårt kontaktformulär finns längst ned på denna sida.

Om din fråga gäller ett specifikt mål är vi tacksamma om du har målnummer till hands när du kontaktar oss.

Om din fråga innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du använder dig av vårt kontaktformulär. 

Juridisk rådgivning

Kan jag få juridisk rådgivning av förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten kan inte ge juridisk rådgivning. Det är viktigt att förvaltningsrätten är objektiv och opartisk, och vi talar därför inte om hur en viss lag ska tillämpas.

Förvaltningsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att informera om hur handläggningen på förvaltningsrätten går till eller hänvisa till andra myndigheter.

Du kan vända dig till en advokatbyrå eller en juristbyrå om du till exempel vill ha juridisk rådgivning.

När målet kommer in till förvaltningsrätten

Hur gör jag för att överklaga en myndighets beslut till förvaltningsrätten?

Ett överklagande ska göras skriftligen.

Överklagandet ska i de flesta fall ges in till den myndighet som har fattat beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer myndigheten att skicka överklagandet till förvaltningsrätten.

I vissa fall ska ett överklagande skickas direkt till förvaltningsrätten. Det gäller när någon begär att få lagligheten av en kommuns eller en regions beslut prövad (så kallad laglighetsprövning). Det går bra att skicka in överklagandet via vårt kontaktformulär på hemsidan, e-post eller vanlig post. Av det beslut som du vill överklaga framgår bland annat hur lång tid du har på dig. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Även ansökan om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet skickas direkt till förvaltningsrätten via vårt kontaktformulär på hemsidan, e-post eller vanlig post.

Behörig domstol vid överklagande?

Det finns olika regler om till vilken domstol ett beslut ska överklagas (behörig domstol) beroende på vilken typ av beslut som överklagas. Myndigheten som har fattat beslutet ska i beslutet ange hur det går till att överklaga och vad som gäller i fråga om ingivande av överklagande m.m. Överklagandet ska normalt ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (gäller inte vid laglighetsprövning). Om överklagandet bedöms ha inkommit i rätt tid ska myndigheten överlämna överklagandet till behörig förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten kontrollerar även att överklagandet har kommit in till rätt domstol vid en inledande granskning. Det är inte möjligt att välja domstol men i vissa fall kan det finnas särskilda skäl för domstolen att överlämna målet till en annan förvaltningsrätt.

Har mitt mål kommit in?

När förvaltningsrätten har tagit emot ditt överklagande kommer du att få skriftlig information om det. Om du inte har fått någon skriftlig information om ditt mål kan du kontakta oss.

Har förvaltningsrätten fått alla handlingar från myndigheten?

Myndigheten som har fattat det överklagade beslutet skickar alltid överklagandet tillsammans med övriga handlingar som har med målet att göra till förvaltningsrätten. Om du redan har skickat in en handling till myndigheten som har fattat beslutet behöver du alltså inte skicka samma handling igen till förvaltningsrätten.

Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten med information om att mitt överklagande har kommit in. Vad händer nu? Ska jag göra något mer?

Om förvaltningsrätten har fått in överklagandet behöver du inte göra något mer om inte förvaltningsrätten ber dig om detta. När överklagandet kommit in till förvaltningsrätten påbörjas handläggning av målet. Du kan läsa mer om hur handläggningen går till under rubriken "Handläggningen hos förvaltningsrätten" nedan.

Jag har fått ett meddelande om förenklad delgivning. Vad betyder det?

Förvaltningsrätten använder ibland så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar till dig som du ska delges. Att delges en handling innebär att det räknas som att du har tagit emot den. När förenklad delgivning används skickar förvaltningsrätten två brev. Det första brevet innehåller den handling som du ska delges. Det andra brevet skickas nästa arbetsdag och är ett kontrollmeddelande som innehåller information om att det första brevet har skickats. Förenklad delgivning innebär att det räknas som att du har tagit emot handlingen även om du inte själv tar kontakt med förvaltningsrätten och bekräftar att du har det. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till domstolen). Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Du är skyldig att hålla domstolen informerad om din aktuella adress (både e-post och vanlig postadress).

Kostar det något att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten?

Nej. Du behöver inte heller stå för några andra kostnader än dina egna.

Handläggningen hos förvaltningsrätten

Hur går handläggningen till?

Handläggningen av ett mål är i regel skriftlig. För att förvaltningsrätten ska kunna pröva målet måste det bli tillräckligt utrett. Det innebär att förvaltningsrätten kan be dig förtydliga något eller skicka handlingar till dig som du har möjlighet att yttra dig över. Skriftväxlingen pågår sedan till dess att målet är tillräckligt utrett. Har du ett ombud ska handlingarna skickas via ombudet. Ibland kan ett mål avgöras efter muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Detta är vanligt i exempelvis mål som rör tvångsvård. I sådana fall är den muntliga förhandlingen ett komplement till det skriftliga materialet.

Jag har skickat handlingar till förvaltningsrätten. Har de kommit in?

När ditt överklagande har kommit in till förvaltningsrätten kommer du att få information om det, en så kallad inledande skrivelse. Om du inte har fått någon skriftlig information om ditt mål kan du kontakta oss. Om du skickar in andra handlingar efter överklagandet kommer du inte att få någon särskild bekräftelse på att dina handlingar har kommit in till förvaltningsrätten.

Vad mer kan jag skicka in för att förvaltningsrätten ska ändra det överklagade beslutet?

Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger inte heller några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli. Du avgör själv vilka handlingar du vill skicka in till förvaltningsrätten.

Kan jag komplettera mitt överklagande?

Du som överklagat ett beslut kan alltid på eget initiativ skicka in underlag till förvaltningsrätten. Om du vill vara säker på att hinna få in kompletteringen innan målet avgörs kan du begära anstånd. Du behöver inte skicka in underlag som du redan skickat in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till.

Kan jag skicka in handlingar på mitt språk?

Språket i förvaltningsrätten är svenska. Du bör därför skicka in ditt överklagande och andra handlingar på svenska. Om du skickar in någon handling på något annat språk kommer förvaltningsrätten att ta ställning till om den ska översättas.

Vad menas med yttrande?

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Ett yttrande bör skickas via vårt kontaktformulär på hemsidan, men kan även skickas med e-post eller vanlig post.

Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten i vilken det anges att jag inom en viss tid ges tillfälle att yttra mig. Måste jag yttra mig?

Att förvaltningsrätten har gett dig tillfälle att yttra dig i målet innebär att du har möjlighet att yttra dig, men att det inte är ett krav.

Vad händer om jag inte yttrar mig i tid?

Om du inte yttrat dig inom tiden som angetts i skrivelsen från förvaltnings­rätten kan målet ändå komma att avgöras.

Kan jag få ytterligare tid på mig att yttra mig?

Om du önskar förlängd tid för yttrande ska du ta kontakt med förvaltnings­rätten och framföra detta önskemål, i första hand via kontaktformuläret på vår hemsida eller e-post. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om förlängd tid kan beviljas.

Kan jag muntligen återkalla mitt överklagande?

Nej, en återkallelse av ett överklagande ska ske skriftligen. Det går bra att skicka en återkallelse via kontaktformuläret på vår hemsida eller e-post. Glöm inte att ange målnummer eller personnummer.

Kan jag få del av handlingarna i mitt mål och kostar det något?

Kopior av de handlingar som förvaltningsrätten anser att du som part behöver ta del av skickas automatiskt till dig. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till dig som part under tiden som målet pågår. Du som part kan också efter begäran få ut ett exemplar av de flesta handlingarna i målet. Detta är avgiftsfritt. Avgift kan tas ut av förvaltningsrätten t.ex. när nytt ombud eller part på nytt begär ut handlingar i akten.

Kan jag företräda mig själv eller måste jag ha ett ombud?

Processen i förvaltningsdomstolarna är utformad så att du inte ska behöva ha något ombud. Du väljer själv om du vill föra din talan själv eller om du vill att ett ombud gör det. Om du låter ett ombud företräda dig hos förvaltningsrätten kan denne behöva styrka sin rätt att utföra detta genom en skriftlig fullmakt. Förvaltningsrätten kommer inte att stå för dina eventuella kostnader för ombudet. Se nedan under "Kan jag få hjälp av advokat eller annan jurist". 

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en annan person rätt att göra något för din räkning. Fullmakten är oftast skriftlig, men kan också vara muntlig. Av en fullmakt ska framgå vad den andra personen har rätt att göra i ditt namn, t.ex. att han eller hon har rätt att företräda dig i ett visst mål hos förvaltningsrätten.

Kan jag få hjälp av en advokat eller annan jurist?

Förvaltningsrätten har ett utredningsansvar, vilket innebär att domstolen ska se till att frågan i målet blir tillräckligt utredd. Det innebär att du i regel inte kan få någon juridisk hjälp under förvaltningsrättens handläggning av ditt överklagande. Om du vill ha juridisk hjälp kan du på egen hand skaffa dig ett biträde eller ombud, t.ex. en advokat. Ett sådant ombud måste du betala själv.

I mål och ärenden om t.ex. tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka förordnar förvaltningsrätten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda. Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

I mål där förvaltningsrätten förordnar offentligt biträde behöver du inte stå för den kostnaden.

Med hänsyn till rättens utrednings­ansvar har du i de flesta fall inte heller rätt till rättshjälp genom ett rättshjälpsbiträde, det vill säga en jurist som hjälper en enskild i målet och som till allra största delen betalas av staten. Rättshjälp är därför mycket ovanligt inom förvaltningsprocessen. Vill du veta mer om rättshjälp finns det information om detta på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kan jag få byta ombud eller offentligt biträde?

Du har alltid rätt att byta ombud.

Om du fått ett offentligt biträde har du under vissa förhållanden rätt att byta offentligt biträde. För att byta offentligt biträde måste du ansöka om ett byte hos förvaltningsrätten och motivera varför du behöver byta. Det krävs särskilda skäl för att förvaltningsrätten ska tillåta ett byte av offentligt biträde.

Muntlig förhandling

Kan jag få komma till förvaltningsrätten och lägga fram de skäl jag har för mitt överklagande?

Du har rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten. Du kan begära muntlig förhandling genom att kontakta förvaltningsrätten, i första hand via kontaktformuläret på vår hemsida eller e-post. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om en förhandling behövs eller inte.

Kan jag få ersättning för att vara med på en muntlig förhandling?

Ersättning till part medges endast om domstolen bedömer att det är rimligt. Du kan läsa mer om vad som gäller i kallelsen från domstolen. Vänd dig till förvaltningsrätten om du har frågor om ersättningar av olika slag.

Ersättning till vittne kan utgå för kostnad för resa och utebliven inkomst. Mer information om detta finns i kallelsen till den muntliga förhandlingen.

Kan jag få pengar i förväg till tåg- eller bussbiljett för att komma till den muntliga förhandlingen?

Du kan i vissa fall få hjälp med biljetter för resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta.

Avgörande

Vilken utgång kan jag vänta mig att det blir i mitt mål?

Det går inte att svara på detta förrän målet är avgjort. När målet är avgjort kommer du att få domen skickad till dig.

Hur lång tid tar det innan mitt mål blir avgjort?

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål samt målets karaktär och omfattning. Nedan hittar du länk till våra ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Att angivna handläggningstider är ungefärliga innebär att det kan ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Hur skickas domen till mig? Kan jag få den via e-post?

Om förvaltningsrätten har din e-postadress kommer domen skickas dit. I annat fall skickas den via vanlig post till din adress.

Varför blev utgången i målet som den blev?

Skälen framgår av domen. Förvaltningsrätten har inte möjlighet att ge någon förklaring utöver vad som framgår av domen. Om du uppfattar domen som oklar eller svår att förstå kan du kontakta förvaltningsrätten för att få skälen förklarade för dig.

Vad betyder laga kraft?

Det betyder att beslutet eller domen inte längre kan överklagas. I vissa fall är det också först då som beslutet eller domen kan verkställas.

Måste jag skicka in delgivningskvittot?

Nej, det går även bra att skicka en bekräftelse via kontaktformuläret på vår hemsida, e-post eller ringa till förvaltningsrätten och berätta att du tagit del av det som skulle delges. Om du har fått en handling digitalt kan du även bekräfta mottagandet digitalt genom att klicka på länken eller skanna QR-koden i delgivningskvittot där du får möjlighet att legitimera dig med hjälp av e-legitimation och därefter bekräfta mottagandet.

Hur överklagar man förvaltningsrättens dom och vart och när ska överklagandet skickas?

Det framgår av överklagandehänvisningen som finns som en bilaga till domen.

Övrigt

Vad kan jag göra om myndigheten inför sitt beslut begått något fel?

Du kan kontakta den myndighet som har tillsynsansvar över besluts­myndigheten. Förvaltningsrätten har inte något tillsynsansvar. Om felaktigheterna har medfört att ärendet t.ex. inte är tillräcklig utrett (och om det inte endast handlar om en mindre del som kan åtgärdas hos förvaltnings­rätten) kan förvaltningsrätten upphäva beslutet och skicka tillbaka det till beslutsmyndigheten för ny handläggning.

Enligt ett beslut från en myndighet ska jag betala pengar. Måste jag betala direkt eller kan jag vänta tills förvaltningsrätten fattat beslut i mitt mål?

Detta kan den myndighet som fattat beslutet att du ska betala svara på.

Uppdaterad
2022-03-08