Intresseanmälan för offentliga biträden

Förvaltningsrätten har infört internt arbetsredskap bestående av ett datoriserat system för en jämn, objektiv och transparent fördelning av uppdrag när ingen särskild jurist har begärts av part. För att komma i fråga för uppdrag vid förvaltningsrätten måste intresse anmälas direkt till domstolen. Vem som ska förordnas för ett uppdrag som offentligt biträde avgörs i varje enskilt fall av ansvarig domare, listan utgör endast ett hjälpmedel. Förvaltningsrättens huvudsakliga ansvar är att se till partens intresse av att få kvalificerad hjälp.

Som ett internt arbetsredskap och stöd har förvaltningsrätten ett datoriserat system med listor på personer som bedömts kunna förordnas för olika typer av uppdrag.

För att komma i fråga för uppdrag ska intresseanmälan göras i formuläret nedan.

Den som anmäler sig för att föras upp på listan ska ange för vilken eller vilka typer av uppdrag man vill bli förordnad, det vill säga om man kan ta alla måltyper inklusive uppdrag som offentligt biträde för den unge i mål om LVU.

Eftersom domstolens domkrets är mycket stor är uppdragstyperna fördelade på två geografiska områden inom domkretsen; ett för Västmanlands län och ett för Uppsala län inklusive Norrtälje kommun, Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun. Utgångspunkten är att domstolen ska utse ett biträde som är verksamt i närheten av där den enskilde bor eller annars vistas, det vill säga att biträdet ska ha ett mottagningskontor inom respektive område. En sökning på aktuell lista ska i första hand göras på relevant uppdragstyp i det enligt ovan indelade område där den enskilde bor eller vistas.

De kriterier och krav på kvalifikationer som ställs för att sättas upp på förvaltningsrättens förordnandelista är följande och det efterfrågade underlaget ska bifogas intresseanmälan:

Advokater inom domsagan

  • Namn och kontaktuppgifter

 

Biträdande jurister som arbetar på en advokatbyrå ska vara notariemeriterad eller ha minst ett års erfarenhet av arbete på advokatbyrå efter examen

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Examensbevis från juristprogrammet
  • intyg genomförd notarietjänstgöring
  • Anställningsbevis från advokatbyrå

 

Jurister som inte arbetar på en advokatbyrå

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Examensbevis från juristprogrammet
  • intyg genomförd notarietjänstgöring
  • Redovisa relevant arbetslivserfarenhet inom aktuellt rättsområde
  • Lämna in ansvarsförsäkring

 

Sedan den 1 mars 2021 träder nya regler för förordnande av offentligt biträde för den unge i kraft. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas.

För att förordnas som offentligt biträde för den unge i vår domstol krävs erfarenhet av minst fem uppdrag sammanlagt i LVU-mål i förvaltningsdomstol eller annan relevant yrkeslivserfarenhet. För jurister som inte är advokater krävs notariemeritering eller motsvarade erfarenhet.

Ändras förutsättningarna i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som anges ovan ska detta omgående anmälas till domstolen liksom ändrade kontaktuppgifter eller längre tids förhinder att åta sig uppdrag.

Bedömning utifrån ovan angivna kriterier görs av lagfaren domaren på uppdrag av lagmannen. Lagmannen eller den lagmannen utser har rätt att innan beslut fattas ge domarna på förvaltningsrätten möjlighet att yttra sig över dem som anmält intresse. Om synpunkter kommer fram som gör att personens lämplighet för aktuell uppdragslista kan ifrågasättas kan det innebära att personen inte förs upp, trots att de formella kriterierna är uppfyllda.

Lämplighetsbedömningen avseende varje enskilt uppdrag görs av ansvarig domare vilket innebär att en annan än den som står i tur på listan kan tilldelas uppdraget. Listorna är endast ett hjälpmedel och innebär ingen rätt eller garanti för att få uppdrag i domstolen. Det finns heller inget hinder mot att förordna en person som inte finns med på listan.

 

 

Uppdragstyper

Om du behöver lämna in ytterligare handlingar i samband med din intresseanmälan, till exempel anställningsbevis eller tjänstgöringsintyg, så ska du göra det via e-postadressen nedan.

Uppdaterad
2023-02-21