Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Växjö är en allmän förvaltningsdomstol. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka typer av mål handläggs?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål, men många av måltyperna förekommer sällan. Totalt kommer ca 5 000 mål om året till domstolen. Vanliga mål är till exempel mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål och skattemål. Vanliga är också mål som rör omhändertagande av till exempel unga eller missbrukare eller mål om psykiatrisk vård. Förvaltningsrätten handlägger inte migrationsmål. Sådana mål handläggs bl.a. av Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrättens område

Förvaltningsrätten i Växjö har ett geografiskt område (domsaga) som omfattar Kronobergs län, Blekinge län och stora delar av Kalmar län, inklusive Öland. Västerviks- och Vimmerby kommuner hör till Förvaltningsrätten i Linköpings område.

Om man begär förhandling i förvaltningsrätten äger den förhandlingen rum i Växjö. Undantaget är endast vissa mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ibland kan dessutom en förhandling ske i anslutning till att domstolen håller syn på en viss plats, exempelvis i mål som rör fastighetstaxering.

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Växjö har drygt 40 anställda. Domstolen leds av en lagman som samtidigt arbetar som domare. Dessutom arbetar andra ordinarie domare, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal på domstolen. I administrativa frågor samverkar förvaltningsrätten med Växjö tingsrätt och Mark- och miljödomstolen i Växjö, som vi också är samlokaliserade med.

Förvaltningsrätten har också cirka 60 nämndemän, som är knutna till domstolen och som medverkar i den dömande verksamheten. De är inte utbildade jurister utan lekmän.

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

Rättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta mål är det en juristdomare och tre nämdemän som tillsammans avgör målet. Vissa mål kan också avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare.

Om att överklaga förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrättens avgöranden kan du överklaga till Kammarrätten i Jönköping.

Uppdaterad
2023-11-06