Lagrummet.se och rättsinformationssystemet

Genom webbplatsen lagrummet.se får du tillgång till grundläggande rättsinformation i digital form.

Domstolsverket är samordningsmyndighet för den offentliga förvaltningens rättsinformation och ansvarar för webbplatsen. 

Dessa rättskällor ingår

I systemet ingår rättskällor från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet.

Via lagrummet.se når du:

Förarbeten

 • regeringens kommittédirektiv

 • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)

 • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen

 • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet

 • riksdagsledamöternas motioner

 • riksdagsutskottens betänkanden och yttranden

 • riksdagens protokoll

 • Lagrådets yttranden.

Författningar

 • grundlagar och andra lagar som riksdagen har beslutat

 • förordningar som regeringen har beslutat

 • myndighetsföreskrifter.

Rättspraxis

 • vägledande avgöranden från högre domstolar

 • vägledande avgöranden från vissa myndigheter

 • beslut om förtursförklaring från domstolar.

Internationellt material

 • avtal, konventioner och traktater som är bindande för Sverige samlas i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Mer om rättsinformationssystemet

Rättsinformationsförordningen

Till grund för verksamheten ligger rättsinformationsförordningen, SFS 1999:175.

Uppdaterad
2023-06-14