Historia

Göteborg bildades 1621. Nästan direkt byggdes ett rådhus i trä vid nuvarande Gustaf Adolfs torg. Det var där domstolen och stadens styre skulle sitta. Men då fanns det inte tillräckligt med folk som kunde bemanna domstolen. Det var därför först 1624 som Göteborgs rådhusrätt[1] bildades. Bildandet av domstolen kan spåras tillbaka till ett memorial som kung Gustaf II Adolf utfärdade den 23 februari 1624 där han angav hur staden skulle styras:

”Memorial för dett ny tillsatte Giöteborgiske Stads Rådett [//] hwar efter H:[ans] K:[ungl.] M:[ajestä]t will att Stads Regeringen skall företagen warda” [s. 67—68].

Tolv rådmän skulle väljas till stadens regering - fyra svenska, tre tyska, tre nederländska och två skottar:

”Så hafwer H: K: Mt af Konungzligh macht och myndighet gott befunnet […] att wällia låtha Tolf Rådhmän, Fyra Swenske, Tree Tyske, Tree Nederlendske och Twå Skottar som Stadsens Regering förestå skole” [s. 68].

Rådet skulle sammanträda alla måndagar, onsdagar och lördagar och döma efter Sweriges Stads Lagh, gällande statuter och recesser samt bästa samvete:

”Gemene Rådet skole effter Sweriges Stads Lagh* alle Rådhstugu dagar tillstädes komme som äre Måndagen, Odens och Lögardagen och de alle saker rann-saka, skärskåda och dömma effter Sweriges Stads lagh, Loflige Statuter (stadgar, bestämmelser) och Recesser (överenskommelser, beslut) och bäste Sammweto [s. 70].”

Den första gamla rådhusbyggnaden i trä från 1621 revs efter några år och ersattes av ett nytt rådhus. Det förstördes dock i den stora stadsbranden 1669. Ett nytt rådhus fick byggas som stod klart 1672. Det står kvar idag vid Gustaf Adols torg. Under årens lopp har flera om- och tillbyggnader gjorts. En av de mer omfattande var de som genomfördes på 1930-talet av Erik Gunnar Asplund. Då fick rådhuset en för tiden väldigt modern tillbyggnad. Göteborgs tingsrätt hade sin verksamhet i det gamla rådhuset fram till 2008 då man flyttade in i sina nuvarande lokaler. Då hade domstolen bedrivet verksamhet i den byggnaden i över 330 år.

Göteborgs tingsrätt har idag ett upptagningsområde som är mycket större än när rådhusrätten bildades 1624. Under årens lopp har flera mindre domstolar lagts ned och blivit en del av Göteborgs tingsrätt, däribland domstolarna i Sävedalen, Mölndal, Stenungssund och Orust/Tjörn. Idag omfattar Göteborgs tingsrätt kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

 

[1] Före 1971 kallades alla domstolar i städerna för rådhusrätter och domstolarna på landet för häradsrätter. Genom en reform 1971 kom de i stället att kallas för tingsrätter.

Memorial 1624, s 68 vänster
Memorial 1624, s 68 höger
Memorial 1624, s 70 höger
Uppdaterad
2024-02-05