Vår verksamhet

Vid Göteborgs tingsrätt tjänstgör omkring 230 personer. Tingsrätten är uppdelad i sex avdelningar som handlägger både brottmål och tvistemål samt ekobrottmål.

Tingsrättens chef är lagmannen. Han är administrativ chef men deltar i viss omfattning även i den dömande verksamheten. Lagmannen biträds av en särskild administrativ enhet som handlägger personalfrågor samt ekonomi och IT-frågor inom domstolen.

Tingsrätten har sex chefsrådmän och för närvarande cirka 35 rådmän. Dessa är ordinarie domare och svarar huvudsakligen för den dömande verksamheten. En chefsrådman är chef på en avdelning.

Vid tingsrätten tjänstgör i varierande omfattning även hovrättsassessorer och tingsfiskaler. Dessa är under utbildning till domare och handlägger på eget ansvar mål och ärenden vid tingsrätten. Assessorerna vikarierar ofta för ordinarie rådmän.

Tingsrätten sysselsätter dessutom omkring 56 tingsnotarier. Tjänstgöringen utgör första steget på domarbanan, men leder ofta till andra anställningar inom rättsväsendet eller i privat verksamhet. Det ingår ett stort utbildningsmoment i tjänstgöringen. Tjänstgöringstiden är begränsad till högst två år. En tingsnotarie tjänstgör på olika avdelningar och biträder övriga domare i deras arbete. Tingsnotarier handlägger även mål och ärenden på eget ansvar, främst i slutet av sin tjänstgöringsperiod.

Varje domare biträds i sitt arbete av en eller flera domstolshandläggare. I samråd mellan domaren och domstolshandläggaren handläggs målen från det de kommer in till tingsrätten till dess de avgörs. Domstolshandläggaren sköter skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden.

Till tingsrätten inkommande mål och handlingar tas emot av Registreringsenheten. Där lottas nya mål och i övrigt företas registrering innan handlingarna vidarebefordras till respektive avdelning.

Expeditionsvakterna svarar bland annat för information till allmänheten, för den interna distributionen vid tingsrätten samt för ordning och säkerhet.

Tingsrätten har ett omfattande Arkiv av avgjorda mål. Dit kan man vända sig för att få fram uppgifter ur dessa mål.

Tingsrättens Telefonväxel tar hand om de telefonsamtal som inte går via direktnummer.

Uppdaterad
2022-01-13