Dom i mål nr B XXXX-19

Meddelad av Helsingborgs tingsrätt, avdelning 1, den 1 januari 2019.

Du döms för:

Stöld

Du har olovligen tagit ett par byxor och två par skjortor/blusar tillsammans värt 1 047 kronor som tillhörde Klädbutik Aktiebolag. Det hände den 31 december 2018 på Adress. Tillgreppet innebar skada. (enligt åklagarens stämningsansökan)

8 kap 1 § brottsbalken

Brottsbalken

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Dina straff och andra beslut

1. Villkorlig dom

Du får en prövotid på två år.

Under denna tid måste du sköta dig och försörja dig efter förmåga. Begår du nya brott under denna tid kan den villkorliga domen ersättas av ett annat straff.

2. Dagsböter 40 à 50 kr

Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 50 kronor (det vill säga 2 000 kronor). Det första talet visar hur allvarligt brottet är och det senare talet bestäms av hur din ekonomi ser ut.

Så gör du för att betala

Du kommer att få ett inbetalningskort från Polismyndigheten.

Om du inte betalat inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du en påminnelse.

Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Har du blivit av med inbetalningskortet kan du kontakta polisen via e-post domstolsboter@polisen.se eller via telefon 010-563 35 04.

3. Skadestånd

Så gör du för att betala ett skadestånd

Oftast får du ingen räkning eller något inbetalningskort. I domen står det hur mycket du ska betala och till vem. Ibland kan advokaten hjälpa till att förmedla betalningen.

Den som du ska betala skadestånd till kan vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära indrivning innan hen krävt betalning av dig. Med indrivning menas att Kronofogden försöker få dig att betala din skuld men har du inga pengar kan en utmätning bli aktuell. Det betyder att Kronofogden tar någonting som du äger, till exempel en bil, som betalning. Därför är det viktigt att du betalar frivilligt och så snabbt som möjligt.

Om du inte betalar frivilligt riskerar du att skulden kommer till Kronofogden för indrivning. I förlängningen riskerar du en betalningsanmärkning. Du blir också skyldig att betala ytterligare kostnader hos Kronofogden.

4. Brottsofferfond

Döms man för ett brott som kan leda till fängelse, döms man också till att betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Pengarna som kommer in till brottsofferfonden används till brottsförebyggande arbete, till exempel genom att förbättra hur brottsoffer bemöts och vilket stöd de erbjuds. Fonden finansierar också forskning som ska öka kunskapen om brottsoffer.

Så gör du för att betala

Du kommer att få ett inbetalningskort från Polismyndigheten.

Om du inte betalat inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du en påminnelse.

Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Har du blivit av med inbetalningskortet kan du kontakta polisen via e-post domstolsboter@polisen.se eller via telefon 010-563 35 04.

Tingsrättens bedömning

Anledning till att du döms

Ditt erkännande stöds av den övriga utredningen. Det är därför bevisat att du gjort dig skyldig till stöld i enlighet med åtalet. Tingsrätten delar åklagarens uppfattning om hur brottet bör rubriceras. Du ska alltså dömas för stöld.

Anledning till att du får dina straff och andra beslut

Det saknas särskild anledning att befara att du kommer att göra dig skyldig till fortsatt brottslighet. Eftersom varken brottets straffvärde eller dess art är något hinder mot det, bör påföljden därför bestämmas till villkorlig dom med dagsböter.

Du har medgett skadeståndsyrkandena. De ska därför bifallas.

Eftersom det finns fängelse i straffskalan för brott som du döms för ska du betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.

Hur du överklagar

Så här gör du

 1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
 2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer omprövningstillstånd längre ner).
 3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.
  Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
  Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.
  Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.
 4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
  Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
  Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
 5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
 6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten.

Övrigt om rättegången

Parter

Tilltalad

TT, 19XXXXXX-XXXX
Gatuadress
Ort

Åklagare

Extra åklagare AA Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Box 840
251 08 Helsingborg

Målsägande

Klädbutik Aktiebolag, XXXXXX-XXXX Gatuadress
Ort

Företrädd av åklagaren

Yrkanden och inställning

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer dig för stöld, se stämningsansökan.

Klädbutik Aktiebolag har begärt skadestånd av dig enligt stämningsansökan.

Du har erkänt gärningen och medgett skadeståndsyrkandet.

Utredningen

Förhör har hållits med dig. Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan.

Åklagaren har åberopat vad du berättat i förhör under förundersökningen.

På tingsrättens vägnar


Domare

I avgörandet har rådmannen Domare samt nämndemännen Nämndeman 1, Nämndeman 2 samt Nämndeman 3 deltagit. Domarna är eniga.

Uppdaterad
2019-12-06