Mål: Ö 1839-02

NJA 2003 s. 107

Prejudikat

Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § andra stycket 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om editionsföreläggande kan ske innan någon är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen avser.