Mål: Ö 494-06

NJA 2007 s. 482

Prejudikat

En försäkringsgivare med hemvist på Isle of Man har stämts av en kärande med hemvist i Sverige. Bestämmelserna om behörighet vid försäkringstvister i Bryssel I-förordningen (och Luganokonventionen) har inte ansetts vara analogt tillämpliga vid bedömningen av om det enligt nationell rätt föreligger svensk domsrätt.