Mål: Ö 2472-10

”IP-adresserna” NJA 2010 s. 609

Prejudikat

Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.