Mål: Ö 1543-11

NJA 2012 s. 35

Prejudikat

Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.