Mål: Ö 2926-12

NJA 2013 s. 477

Prejudikat

Rättegångshinder. Om en domstol är behörig att pröva en kvittningsinvändning trots att motfordringen omfattas av ett tvistlösningsavtal, så hindrar inte avtalet svaranden från att i samma rättegång föra en fullgörelsetalan avseende motfordringen.

NJA 2013 s. 477