Mål: T 3806-13

NJA 2014 s. 629

Prejudikat

Med ”den påtalade handlingen” i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den påstådda överträdelse som åberopas till grund för ett anspråk på diskrimineringsersättning. Preskriptionsfristen för en talan om ersättning för diskriminering i samband med antagning till utbildning har ansetts börja löpa först när antagningsförfarandet avslutades.

Samma dag avgjordes målen T 3808-13, T 3809-13 och T 3811-13 på likartat sätt.

NJA 2014 s. 629