Mål: Ö 1789-16

"Rättelsebeslutet" NJA 2017 s. 382

Prejudikat

Ansökan om resning och klagan över domvilla har ansetts inte kunna föranleda bifall mot bakgrund av vad som gäller om återgång av verkställighet, den rätt sökanden har till betalning enligt en förlikning och sökandens rätt i förekommande fall till skadestånd.