Mål: Ö 1820-18

"Likvidators retentionsrätt" NJA 2019 s. 259

Prejudikat

En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.