Mål: B 2173-19

"Skattetillägg och billighetsskäl"

Prejudikat

Det förhållandet att skattetillägg tas ut för en viss gärning ska – med tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken – beaktas vid bestämmande av påföljd för samma gärning.