Mål: Ö 124-23

Prövningstillstånd

Mark- och miljömål. Ett överklagande som skickades via e-post fastnade i myndighetens s.k. spamfilter och vidarebefordrades inom myndigheten först en tid därefter. Frågan är vid vilken tidpunkt som överklagandet ska anses ha kommit in till myndigheten enligt 22 § förvaltningslagen. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål P 14061-21)