Det är inte straffbart att i ett polisförhör ge falskt alibi åt en person som har dömts för ett brott

Mål: B 5577-18
En kvinna åtalades för skyddande av brottsling. Hon hade vid polisförhör lämnat uppgifter i syfte att ge alibi åt en person som hade dömts för medhjälp till mord. Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inte var straffbart att lämna uppgifterna och frikände kvinnan. Högsta domstolen gör samma bedömning.

Ett vittne, som efter att ha avlagt ed, lämnar falska uppgifter vid en rättegång kan dömas för mened. Brottet är inte fullbordat förrän förhöret har avslutats. Försök till mened är inte straffbart.

Den som hörs av polis avlägger inte ed och kan därför inte straffas för mened. Det finns inte heller någon bestämmelse som generellt straffbelägger osanna uppgifter som lämnas vid polisförhör. Det är dock i vissa fall möjligt att hålla vittnesförhör under ed vid domstol redan under förundersökningen.

Det kan i vissa särskilt angivna situationer vara straffbart att lämna falska uppgifter till polisen. En sådan situation är att man påstår att en oskyldig person har gjort sig skyldig till brott (falsk tillvitelse).

Dessutom kan man dömas för skyddande av brottsling om man lämnar falska uppgifter till polisen som innebär att den som har begått ett brott kommer undan. Detta kan bestå i att polisen leds på villospår när den letar efter en brottsling, t.ex. genom att man uppger sig ha sett brottslingen på en annan ort än där han eller hon befinner sig. Däremot omfattar straffansvaret inte att lämna falska uppgifter som endast kan påverka bevisläget, t.ex. att ge någon ett falskt alibi.

I det aktuella fallet hade de uppgifter som kvinnan lämnat till polisen endast kunnat påverka bevisläget. Straffansvar för sådana uppgifter förutsätter att de har lämnats under ed. Det åklagaren påstod att kvinnan hade gjort var alltså inte brottsligt.