Att lagra varor som skyddas av upphovsrätt är straffbart om varorna är avsedda för försäljning

Mål: B 5089-16
En butiksägare sålde kläder med upphovsrättsligt skyddade motiv. Förutom kläder i butiken lagrade ägaren liknande kläder i två olika lager. Han åtalades för att ha begått brott mot bl.a. upphovsrättslagen. Högsta domstolen har kommit fram till att butiksägaren ska dömas även beträffande de lagrade varorna.

En person drev en butik under firma Rocktown i Gamla Stan i Stockholm. Där sålde han kläder och accessoarer med bl.a. rockmusikmotiv. Ett flertal varor, vilka försetts med tecken och bilder eller fotografier, utgjorde piratkopierade produkter. Försäljningen innebar därför ett intrång i ett antal andra personers varumärkes- och upphovsrätt. Varor påträffades förutom i butiken även i dels en lagerlokal i anslutning till butiken, dels en lagerlokal i Bandhagen i södra Stockholm.

– Att sälja piratkopierade kläder i butik är straffbart både enligt varumärkes- och upphovsrättslagen. Varumärkeslagen innehåller dessutom ett uttryckligt förbud mot lagerhållning av skyddade varor för försäljningsändamål. Något motsvarande förbud finns inte i upphovsrättslagen. Det var därför viktigt att få klarlagt om sådan lagring strider även mot upphovsrättslagens regler. Det har betydelse bl.a. för i vilket skede ett ingripande kan ske, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen.

För att få svar på frågan inhämtade Högsta domstolen ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Svaret innebar att en butiksägares lagerhållning av varor med ett motiv som skyddas av upphovsrätt i den medlemsstat där lagerhållningen sker kan utgöra ett intrång i ensamrätten till spridning. Så kan vara fallet när ägaren olovligen i butiken bjuder ut varor till försäljning som är likadana som de varor som finns i lager. En förutsättning är att de varor som hålls i lager faktiskt är avsedda för försäljning i den medlemsstat där detta motiv är skyddat.

– I detta fall bedömde Högsta domstolen att de lagrade varorna var avsedda för försäljning i butiken. Butiksägaren skulle därför dömas för brott även mot upphovsrättslagen, avslutar Johansson.