Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

Mål: Ö 5538-18
Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten för en tingsrätt att pröva en skadelidandes trafikskadeersättning i denna situation kan grundas på 10 kap. 8 § rättegångsbalken.

En privatperson drabbades av personskador vid en trafikolycka i Södertälje. Hon hade vid olyckstillfället sin trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag i Stockholm. Privatpersonen väckte talan vid Södertälje tingsrätt, eftersom trafikolyckan hade ägt rum inom den domstolens domsaga. Försäkringsbolaget invände att talan var väckt vid fel domstol och gjorde gällande att målet rätteligen skulle prövas av bolagets hemvistdomstol, Stockholms tingsrätt. Södertälje tingsrätt ansåg sig inte vara behörig. Efter överklagande från privatpersonens sida beslutade Svea hovrätt att till Högsta domstolen hänskjuta prejudikatfrågan om Södertälje tingsrätt är behörig enligt 10 kap. 8 § rättegångsbalken.

Högsta domstolen har funnit att både ändamålsskäl och systematiska skäl talar för att även ett mål mot det egna trafikförsäkringsbolaget, som den enskilde har ett avtalsförhållande med, ska kunna prövas vid domstolen på den ort där den skadegörande handlingen har ägt rum.

Bifogade filer