Ersättning enligt frihetberövandelagen har inte medgetts för resor som inte kunnat genomföras

Mål: T 496-19
Den som har varit frihetsberövad med anledning av brott, utan att det lett till en fällande dom, har enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder rätt till ersättning för bl.a. utgifter som orsakats av frihetsberövandet. Högsta domstolen slår fast att en utgift är ersättningsgill om den är en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.

De utgifter en person haft för resor som han skulle ha gjort under sin semester, men som inte kunde genomföras på grund av att han var frihetsberövad, ansågs inte ersättningsgilla.

Bifogade filer