Minoritetsaktieägare blir skyldig att betala rättegångskostnader

Mål: Ö 1082-19
En minoritetsaktieägare som i anledning av en skiljedom rörande tvångsinlösen av aktier väckte talan i allmän domstol och förlorade målet har fått betala majoritetsaktieägarens rättegångskostnader.

I ett skiljeförfarande rörande tvångsinlösen av minoritetsaktier prutade skiljenämnden på kostnader för en minoritetsaktieägare som i förfarandet hade fört sin talan själv. Sedan denne väckt talan i allmän domstol för att få begärd ersättning, men förlorat målet, uppkom frågan vem som skulle betala för rättegångskostnaderna i domstolen.

Högsta domstolen slår fast att i de fall en minoritetsaktieägare väcker talan i allmän domstol i anledning av en skiljedom rörande tvångsinlösen gäller rättegångsbalkens regler om kostnadsfördelning (18 kap.). Det betyder att särregleringen i 22 kap. 25 § första stycket aktiebolagslagen, som innebär att en majoritetsaktieägare som huvudregel alltid svarar för rättegångskostnaderna i allmän domstol oavsett utgång, gäller bara när det är majoritetsaktieägaren som har väckt talan.