Elnätsföretag ansågs ha strikt ansvar för skada vid brand hos mottagare av el från företaget

Mål: T 1781-19
En fastighet i Tranås med verkstadsbyggnader började brinna sedan el med för hög spänning hade överförts till fastighetens starkströmsanläggning. Frågan i målet var om ett elnätsföretag kan bli ansvarigt för skador som uppkommit efter det att skadlig el passerat anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning.

Sedan gammalt anses produktion och handhavande av el utgöra farlig verksamhet. Det finns därför regler om att innehavare av starkströmsanläggningar under vissa förutsättningar har ett strikt ansvar för skador som orsakas av el från innehavarens anläggning. Dessutom finns det i elsäkerhetslagen regler om strikt produktansvar för el med säkerhetsbrister.

Produktansvaret för el med säkerhetsbrister kunde i detta mål inte grunda ett skadeståndsansvar eftersom produktansvaret inte omfattar skador på egendom i näringsverksamhet. Högsta domstolen konstaterade att förekomsten av regeln om ett produktansvar inte i sig hindrar att ett skadeståndsanspråk grundas på regeln om strikt ansvar för skador orsakade av el från en starkströmsanläggning. Högsta domstolen ansåg vidare att lagtextens lydelse att ett strikt ansvar gäller för innehavaren av den starkströmsanläggning som ”elen senast kom från” innebar att nätföretagets ansvar kvarstod eftersom den skadliga elen som orsakade branden senast kom från företagets anläggning.