En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret

Mål: Ö 5254-19
En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

Dottern förde talan om hävande av faderskapet riktat mot den man som angetts som hennes far i folkbokföringsregistret. Mannen företräddes av god man. Hennes talan ogillades av tingsrätten. Hovrätten har, efter överklagande, avvisat dotterns talan på grund av rättegångshinder eftersom den man hon riktat sin talan mot inte ansågs tillräckligt identifierad.

Frågan i Högsta domstolen var om den som registrerats som far i folkbokföringsregistret ska anses som tillräckligt identifierad för att en talan om hävande av faderskapet ska kunna prövas. I domen slås fast att en sådan talan alltid ska kunna prövas. När faderskapet inte kommer till uttryck på annat sätt än som en registrering i folkbokföringsregistret så behövs ingen ytterligare precisering. I annat fall skulle ett barn kunna komma att berövas sina möjligheter att överhuvudtaget föra en talan i allmän domstol om att häva ett faderskap som grundas på en registrering, även om faderskapet är materiellt felaktigt.

Bifogade filer