I ett utmätningsärende har Skatteverket förpliktats att betala motpartens rättegångskostnader

Mål: Ö 5734-19
En bil utmättes till betalning av en gäldenärs skulder till såväl Skatteverket som enskilda. En annan person överklagade utmätningen och hävdade att bilen var hennes och därför inte kunde utmätas för gäldenärens skulder. Tingsrätten gav henne rätt och hävde utmätningen. Högsta domstolen har nu bestämt att Skatteverket ska ersätta henne för de rättegångskostnader som hon har haft i domstol.

Frågan i Högsta domstolen har varit om klaganden har rätt till ersättning för sina kostnader i ärendet vid tingsrätten och vem som i så fall ska betala ersättningen. Hon har gjort gällande att Skatteverket ska betala hennes kostnader. Detta har Skatteverket motsatt sig, bl.a. med hänvisning till att verket i ett tidigt skede av tingsrättsförfarandet medgav klagandens överklagande av utmätningsbeslutet.

Högsta domstolen har i målet tillämpat en rättsregel som domstolen slog fast i ett avgörande år 2015 och som innebär att en enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål, där staten är part, under vissa förutsättningar har rätt att få ersättning av staten för befogade rättegångskostnader. Domstolen konstaterade att detta normalt gäller även om staten har medgett överklagandet. I detta fall fick därför klaganden ersättning för sina kostnader.