Beslut om förbehåll enligt rättegångsbalken vid partsinsyn får inte överklagas särskilt

Mål: Ö 2562-21
I en tvist mellan två bolag gav det ena bolaget in ett återförsäljaravtal och begärde att handlingen – när det översändes till motparten – skulle förenas med ett förbehåll om att handlingen inte fick spridas utanför processen, eftersom den påstods innehålla företagshemligheter. Tingsrätten utlämnade handlingen med sådant förbehåll. I beslutet angavs att förbehållet fick överklagas särskilt. Det andra bolaget överklagade till hovrätten som avslog ett avvisningsyrkande från det bolag som begärt förbehållet och upphävde tingsrättens beslut om förbehåll.

Frågan i Högsta domstolen var om beslutet om förbehåll ska få överklagas särskilt eller om det, som ett beslut under rättegång, bara ska få överklagas i samband med dom eller slutligt beslut i målet. Avgörande för den frågan var om utlämnandet av handlingen med förbehållet ska ses som ett led i rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken eller som ett utlämnande av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Sedan 2017 har det funnits en särskild bestämmelse i rättegångsbalken (6 kap. 1 § tredje stycket) som medger att förbehåll ställs upp även i ett förfarande enligt rättegångsbalken. Högsta domstolen slår i avgörandet fast att ett beslut om sådant förbehåll innebär en tillämpning av den rätt till partsinsyn som följer av rättegångsbalken, varför den överklagandeordning med möjligheter till särskild klagan som finns i offentlighets- och sekretesslagen inte är tillämplig. Beslutet om förbehåll är ett beslut under rättegång som inte får överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut. Högsta domstolen undanröjer därför hovrättens beslut och avvisar överklagandet.