Rätt för fastighetsägare att bli informerade när andelar i samfällighet överfördes genom fastighetsreglering

Mål: Ö 992-22
Lantmäteriet beslutade i enlighet med en överenskommelse mellan några fastighetsägare om en fastighetsreglering som innebar att fyra fastigheters samtliga andelar i en samfällighet fördes över till fyra andra fastigheter, som inte var delägarfastigheter i samfälligheten sedan tidigare. Högsta domstolen har nu funnit att även ägarna till andra fastigheter som hade del i samfälligheten ska betraktas som sakägare.

En samfällighet omfattade två lastplatser med bryggor på Skaftölandet. Sammanlagt hade 13 fastigheter del i samfälligheten. Lantmäteriet beslutade på grundval av en överenskommelse mellan vissa ägare av delägarfastigheter om en fastighetsreglering som innebar att andelar i samfälligheten överfördes till andra fastigheter, som inte tidigare hade andel i samfälligheten. Ägarna till övriga fastigheter i samfälligheten informerades inte om den pågående förrättningen eller om beslutet.

Två personer som inte informerades om förrättningen eller beslutet klagade över domvilla och anförde att de felaktigt inte hade behandlats som sakägare i förrättningen.

Högsta domstolen slår nu fast att en delägare normalt ska anses berörd av en fastighetsregleringsåtgärd som innebär en överföring av andel i samfälligheten, även om den inte medför förändringar av antalet delägarfastigheter eller andelstalen. Delägaren är då sakägare. Eftersom de två delägarna inte hade behandlats som sakägare vid fastighetsregleringen förelåg domvilla och målet återförvisades för ny förrättning.