En tilltalad får inte anslutningsöverklaga ett skadestånd till följd av att åklagaren har överklagat i fråga om straffansvar

Mål: Ö 5064-23

En part som vill överklaga en tingsrätts dom ska göra det inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Om ena parten överklagat tingsrättens dom har motparten rätt att anslutningsvis överklaga domen inom en vecka från den dag då den ordinarie klagotiden gick ut.

En tilltalad dömdes av tingsrätten för att ha misshandlat en person vid ett tillfälle men friades från att ha misshandlat personen vid ett annat tillfälle. Han dömdes även att betala visst skadestånd till personen. Åklagaren överklagade och begärde att den tilltalade skulle dömas även för den andra misshandeln och få ett strängare straff. Den tilltalade anslutningsöverklagade och begärde bl.a. att han skulle slippa betala skadestånd. Hovrätten avvisade anslutningsöverklagandet i den delen.

Frågan i Högsta domstolen var om den tilltalade i en sådan situation får anslutningsöverklaga i fråga om skadestånd. Domstolen konstaterade att åklagaren inte var den tilltalades motpart i frågan om skadestånd, och att det inte finns tillräckliga skäl att trots det tillåta anslutningsöverklagande i en sådan situation. Överklagandet avslogs därför.