Ersättning till distansförsvarare

Mål: Ö 7840-23
Högsta domstolen behandlar i ett avgörande förutsättningarna för att staten, vid misstanke om mycket allvarlig brottslighet, ska vara ersättningsansvarig för merkostnader som uppstår på grund av att en offentlig försvarare har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten.

En man häktades av Göteborgs tingsrätt misstänkt för mord begånget tillsammans med andra personer. Misstanken avsåg ett så allvarligt brott att livstids fängelse skulle kunna bli aktuellt vid en fällande dom. Det fanns även uppgifter om att det misstänkta mordet hade kopplingar till gängbrottslighet.

På begäran av den misstänkte förordnade tingsrätten en offentlig försvarare som har sin verksamhet i Stockholm. Den offentliga försvararen begärde förhandsbesked om att staten skulle stå för de merkostnader som uppstår på grund av att han är distansförsvarare, dvs. har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten Göteborg. Ett sådant besked förutsätter att det finns särskilda skäl.

Den fråga som har överklagats till Högsta domstolen är om det vid misstanke om mycket allvarlig brottslighet som utgångspunkt alltid bör anses föreligga särskilda skäl för att staten ska stå för merkostnaderna för en distansförsvarare, eller om det krävs ytterligare omständigheter.

Högsta domstolen slår fast att enbart det förhållandet att en misstanke avser mycket allvarlig brottslighet, även om det skulle kunna bli fråga om livstids fängelse, inte utgör särskilda skäl för att staten ska stå för merkostnaderna. Det krävs därutöver att målet rymmer särskilt komplicerade frågor eller att det föreligger någon annan omständighet av tyngd, exempelvis att denna typ av mycket allvarlig brottslighet handläggs på en domstolsort där det endast finns få tillgängliga försvarare med relevant erfarenhet.

I det aktuella fallet uttalar Högsta domstolen att det visserligen är fråga om en misstanke om ett så allvarligt brott att livstids fängelse skulle kunna bli aktuellt vid en fällande dom. Det framstår emellertid inte som att målet rymmer särskilt komplicerade frågor och det finns inte heller några andra omständigheter som medför att det föreligger särskilda skäl. Högsta domstolen meddelar därför förhandsbeskedet att den offentliga försvararen inte har till ersättning från staten för de merkostnader som uppstår på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten Göteborg.