Överklaga och begär prövningstillstånd

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat prövningstillstånd. Högsta domstolen får in drygt 8 000 överklaganden per år som kräver prövningstillstånd. Av dessa får drygt 100 prövningstillstånd.

 1. 1

  Ta med detta i ditt överklagande

  Om hovrättens dom eller beslut får överklagas till Högsta domstolen brukar det framgå av en bilaga till avgörandet vad överklagandet ska innehålla. Ange gärna e-postadress om du har en sådan.

 2. 2

  Ange vilka skäl som finns för att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd

  Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Ange därför varför ett avgörande från Högsta domstolen kan vara av värde för rättstillämpningen i ett vidare perspektiv än i just ditt fall eller, om du anser att det finns synnerliga skäl för att Högsta domstolen ska pröva ditt överklagande, varför det är så.

  Om ditt överklagande gäller ett beslut av en hovrätt att inte meddela tillstånd till målets prövning, behöver du ange både varför hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd och varför Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.

 3. 3

  Skicka överklagandet till den hovrätt som avgjorde målet

  Överklagandet skickas till den hovrätt som avgjorde målet för att den domstolen ska kunna ta ställning till att överklagandet har kommit in inom fristen för överklagande. Skicka gärna överklagandet via e-post. Hovrätten skickar därefter sin akt och överklagandet till Högsta domstolen.

 4. 4

  Högsta domstolen handlägger ditt överklagande

  Överklagandet granskas först för en bedömning av om det finns behov av någon komplettering. Om det inte är komplett kommer du att få ett besked om det. När överklagandet är komplett lämnas det över till en beredningsjurist eller en justitiesekreterare, som ansvarar för den fortsatta handläggningen.

 5. 5

  Så lång tid tar det

  Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd inom ett par månader från det att överklagandet kom in till domstolen. Beslutet fattas av ett eller flera justitieråd. Andelen ansökningar om prövningstillstånd som avgörs av ett justitieråd brukar vara ca drygt 90 %.

 6. 6

  Domstolen skickar beslutet till dig

  När domstolen har beslutat i frågan om prövningstillstånd skickas en kopia av beslutet till dig och din motpart.

  Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning. Hovrättens avgörande är då det som gäller. Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas.

  Om domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter handläggningen av målet.

Frågor och svar

Vilka avgöranden kan överklagas?

Det framgår av hovrättens (inklusive Mark- och miljööverdomstolens samt Patent- och marknadsöverdomstolens) dom eller beslut om avgörandet får överklagas eller inte.

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat prövningstillstånd. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas, hovrättens avgörande är då det som gäller.

Ibland har hovrätten, sedan en tingsrätts dom eller beslut har överklagats dit, avslagit en begäran om tillstånd till målets prövning där. Ett sådant avslagsbeslut kan överklagas till Högsta domstolen. När Högsta domstolen prövar ett sådant överklagande prövar Högsta domstolen både om det finns skäl för att meddela prövningstillstånd i Högsta domstolen och om hovrätten borde ha meddelat tillstånd till målets prövning där.

Vad krävs för prövningstillstånd?

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i 54 kapitlet 10 § rättegångsbalken. Det är den som överklagar ett hovsrättsavgörande som ska ange sådana skäl som krävs för att Högsta domstolen ska kunna ge prövningstillstånd. Det räcker alltså inte att man anger att hovrätten har bedömt målet fel. För Högsta domstolen gäller inte riktigt samma regler för att meddela ett prövningstillstånd som för en hovrätt. Att exempelvis hovrättens bevisvärdering ifrågasätts är i regel inget skäl för prövningstillstånd, eftersom en bedömning av bevisningen i ett enskilt fall oftast inte kan ske så generaliserat att domen blir vägledande.

Prövningstillstånd kan ibland lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Exempel på vad som kan anses utgöra synnerliga skäl är att det har förekommit ett grovt rättegångsfel vid målets handläggning i hovrätten som har påverkat utgången i målet. Ett annat exempel är att hovrätten har tillämpat fel lag eller hovrättens rättstillämpning på annat sätt är uppenbart felaktig. Kravet att det ska föreligga synnerliga skäl innebär att Högsta domstolens utrymme för att meddela prövningstillstånd av annat skäl än att det behövs ett prejudikat är ytterst litet.

Filmen är inspelad den 21 januari 2019.

Uppdaterad
2023-05-04