Mål: 554-08

Dom eller beslut

Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.