Arbeta hos oss

Louise Johansson, domstolshandläggare
Domstolshandläggare Louise Johansson

Högsta förvaltningsdomstolen är landets högsta förvaltningsdomstol och prövar bland annat överklaganden av kammarrätternas avgöranden. 

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar cirka 80 personer, varav drygt hälften är jurister. Högsta förvaltningsdomstolen finns på Riddarholmen i Stockholm. Några justitiesekreterare arbetar på distans från andra domstolar i landet.

Alla medarbetare, förutom justitieråden, är organiserade i tre beredningsenheter samt en administrativ enhet. De beredande enheterna är specialiserade och hanterar bland annat socialförsäkringsmål, sociala mål, tvångsmål respektive skattemål.

Att arbeta som justitiesekreterare

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen innebär bland annat en möjlighet att

  • medverka i den framtida prejudikatbildningen inom förvaltningsrättens område,
  • arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister och
  • arbeta i en trivsam miljö med trevliga arbetskamrater.

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar ca 36 justitiesekreterare. Nästan hälften av dessa arbetar på distans. Det innebär att de har sin ordinarie arbetsplats på annan ort än Stockholm, men att de regelbundet kommer till Stockholm för att exempelvis föredra mål eller delta i enhetsmöten.

Arbetet som justitiesekreterare är självständigt och vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. En väl fullgjord tjänstgöring ger goda meriter inför till exempel en framtida domartjänst.

Som justitiesekreterare ansvarar man för beredning och föredragning av mål. Justitiesekreterare gör juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar, presenterar rättsutredningar samt lämnar motiverade förslag till avgöranden. Arbetet ger spetskompetens dels i de rättsområden inom vilka domstolen verkar, dels i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik.

Kvalifikationer

För att arbeta som justitiesekreterare ska man ha kvalificerad och väl vitsordad domstolserfarenhet som assessor eller som jurist med längre tjänstgöring vid domstol. Justitiesekreterare kan även ha bakgrund med viss domstolserfarenhet kombinerat med särskilt goda specialistkunskaper inom till exempel skatt, socialförsäkring eller offentlig upphandling.

För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 25 och 26 §§ i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur ansöker man?

Högsta förvaltningsdomstolen håller en rekryteringsomgång under våren och en under hösten. Lediga anställningar utannonseras inför varje rekryteringsomgång, både här på vår egen webbplats och på www.domstol.se.

Hur går rekryteringsprocessen till?

Högsta förvaltningsdomstolen kallar de sökande som kan komma i fråga för anställning till en intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen, ett justitieråd, en beredningschef och en administrativ jurist. Efter intervjuerna hämtar domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska erbjudas anställning.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kanslichef Katarina Grén, tel. 08-561 676 00.

Att arbeta som beredningsjurist

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som beredningsjurist i Högsta förvaltningsdomstolen innebär bland annat en möjlighet att

  • arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister,
  • arbeta i en trivsam miljö med trevliga arbetskamrater, och
  • få inblick i prejudikatbildningen på förvaltningsrättens område.

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar 3–4 beredningsjurister. Arbetet som beredningsjurist är självständigt men man samarbetar också mycket med domstolshandläggare, justitiesekreterare och justitieråd. Beredningsjuristerna bereder och inkorgsgranskar bland annat samtliga så kallade tvångsvårdsmål (mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV) samt kriminalvårdsmål. I arbetet ingår att göra en bedömning av om mål kan vara prejudikatintressanta, dvs. lämpliga att föredra för eventuellt prövningstillstånd.

Beredningsjuristerna är föredragande i mål som kan avgöras av ett justitieråd. I detta arbete, som sker både skriftligt och muntligt, arbetar de direkt mot ett visst justitieråd (en kabinettsordförande) som fattar slutligt beslut i målen.

Om beredningsjuristen bedömer att ett mål kan ha prejudikatintresse gör beredningsjuristen en mindre rättsutredning och lämnar denna tillsammans med ett motiverat förslag till lösning till en justitie-sekreterare. Beredningsjuristen deltar sedan vid själva föredragningen i de fall justitiesekreteraren föredrar målet muntligen inför flera justitieråd.

Utöver dessa målrelaterade arbetsuppgifter deltar beredningsjuristerna i verksamhetsövergripande arbetsgrupper och i arbetet med att ta fram och uppdatera interna styrdokument.

Kvalifikationer

För att komma i fråga för arbetet som beredningsjurist krävs att man är notariemeriterad med mycket goda notariebetyg. Om man har gjort notarietjänstgöringen vid allmän domstol ska man också ha erfarenhet av arbete som föredragande jurist i allmän förvaltningsdomstol. Det krävs att man är en mycket skicklig och effektiv jurist med stor organisatorisk förmåga. Man ska vilja ta ansvar och kunna arbeta med en hög grad av självständighet och ha en god samarbetsförmåga. Urvalet bland de sökande görs främst utifrån notariebetygen. Därutöver har referenstagningen stor betydelse.

Hur ansöker man?

Högsta förvaltningsdomstolen genomför rekrytering vid behov. Lediga anställningar utannonseras inför varje rekrytering, både här på vår egen webbplats och på www.domstol.se

Hur går rekryteringsprocessen till?

Högsta förvaltningsdomstolen kallar de sökande som kan komma i fråga för anställning till en intervju. Intervjuerna genomförs under ledning av två beredningschefer och en administrativ fiskal. Efter intervjuerna hämtar domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska erbjudas anställning.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta beredningschef Lisa Englund Krafft, tel. 08-561 676 00.

Att arbeta som domstolshandläggare

Som domstolshandläggare deltar du i handläggningen av domstolens cirka 500 olika måltyper. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att registrera målen, sköta skriftväxling och expediera domar och beslut.

Du hanterar flera mål samtidigt. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i samarbete med de andra domstolshandläggarna på enheten. Du har också mycket kontakt med beredningschef och justitiesekreterare. Externa kontakter med parter, ombud och andra har du främst skriftligen eller via telefon.

När Högsta förvaltningsdomstolen har lediga tjänster som domstolshandläggare annonseras de under Lediga anställningar.

Att arbeta som administrativ handläggare

Att arbeta som sommarnotarie

Högsta förvaltningsdomstolen tar emot två till tre sommarnotarier för tjänstgöring under några veckor på sommaren, med start i juni.

Behörig att söka är den som är svensk medborgare och som vid tidpunkten för tjänstgöringens början har studerat minst sju terminer på juristprogrammet men ännu inte avlagt juristexamen.

Rekrytering sker endast efter det att lediga tjänster utannonserats. Annons läggs ut under Lediga anställningar här på domstolens webbplats och på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor går det bra att kontakta någon av domstolens två administrativa jurister. Du når dem via domstolens växel, 08 561 676 00.

Uppdaterad
2023-12-05