Frågor och svar

Vart vänder jag mig med frågor om pågående eller avslutade mål?

Har du frågor om pågående mål kan du skicka e-post eller ringa domstolen på telefonnummer 08-561 676 00 (växel). Om du har målnumret, skriv det gärna i din e-post eller ha det i beredskap inför telefonsamtalet.

Har du frågor om avslutade mål kan du även ringa till växeln och be om att få prata med arkivet.

Hur gör jag för att få kopior av avgöranden och andra allmänna handlingar?

Högsta förvaltningsdomstolens slutliga avgöranden finns tillgängliga under rubriken Avgöranden. Om du vill beställa kopior av en dom eller andra handlingar gör du det i beställningsformuläret.

 

Hur lång tid tar det innan Högsta förvaltningsdomstolen avgör mitt mål?

Huvudregeln är att målen föredras i åldersordning. Vissa mål handläggs dock enligt lag eller Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning med förtur. Tidpunkten för när ett mål blir klart för föredragning varierar med målets omfattning och svårighetsgrad, omständigheterna i det enskilda fallet och arbetssituationen på domstolen.

Om Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd påverkas tidpunkten också av den kommunicering som då görs i målet. Domstolens målsättning är att målen ska avgöras så snart det är möjligt. Det är dock inte möjligt att ange någon bestämd tid inom vilket ett visst mål kommer att föredras eller avgöras.

Kostar det något att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen?

Nej, det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader, till exempel om du väljer att anlita ett juridiskt ombud. Du behöver inte heller betala motpartens kostnader om du förlorar. 

Kan jag få ersättning för kostnader som jag haft i samband med processen, till exempel för juridiskt ombud?

Eftersom du har möjlighet att själv föra din talan hos Högsta förvaltningsdomstolen får du oftast stå för de kostnader som du har haft i samband med processen.

Om du har svårt att föra din talan själv eller av annat skäl behöver bistånd under processens gång finns möjligheten att ansöka om rättshjälp. I de flesta målen i Högsta förvaltningsdomstolen är det dock sällsynt att förutsättningarna för rättshjälp är uppfyllda. I fråga om skattemål finns också vissa möjligheter att få ersättning för egna kostnader för biträde och utredning.

Lämnar Högsta förvaltningsdomstolen juridisk rådgivning?

Nej, domstolen kan inte lämna råd till enskild part om hur talan ska utföras. Domstolen kan inte heller göra några andra uttalanden om rättsläget än det som framgår av dess avgöranden.

Kan jag överklaga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden?

Nej. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolens beslut kan inte överklagas eller omprövas.

Kan jag få mitt mål prövat i EU-domstolen eller Europadomstolen?

EU-domstolen
EU-domstolen är inte en överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen. Det går därför inte att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden till EU-domstolen.

EU-domstolens uppgift är att döma i tvister mellan EU:s institutioner (kommissionen, Europaparlamentet med flera) och EU:s medlemsländer. En annan viktig uppgift är att hjälpa ländernas domstolar att tolka EU:s regler. En nationell domstol kan vända sig till EU-domstolen för att begära förhandsavgöranden avseende tolkningen av en EU-bestämmelses giltighet. En enskild person eller ett företag kan bara vända sig till EU-domstolen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör den personen eller företaget. Vill du klaga till EU-domstolen ska du vända dig direkt dit.

Om du anser att ett medlemslands myndigheter inte följer EU:s regler kan du anmäla klagomålet direkt till Europeiska kommissionen. Kommissionen ska övervaka att medlemsländerna tillämpar EU:s regler. Det kan leda till att kommissionen ber EU-domstolen bedöma om landet brutit mot reglerna. Information om vart du kan vända dig för rådgivning och klagomål finns på EU-domstolens webbplats.

Europadomstolen
Europadomstolen är inte en överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen. Det går därför inte att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden till Europadomstolen.

Europadomstolen kan ta emot klagomål från bl.a. enskilda personer som anser att deras fri- och rättigheter enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller enligt något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen och det måste röra en rättighet som anges i konventionen eller i något av tilläggsprotokollen.

Om du anser att dina mänskliga rättigheter har kränkts i samband med ditt måls handläggning kan du vända dig till Europadomstolen. Europadomstolen kan dock endast pröva om dina mänskliga rättigheter har kränkts och kan inte överpröva utgången i målet. Information om hur du kan göra för att klaga till Europadomstolen finns på Europadomstolens webbplats.

Kan jag komma till Högsta förvaltningsdomstolen och lyssna på föredragningar av mål?

Föredragningar och överläggningar är inte offentliga och allmänheten tillåts därför inte att närvara vid dessa.

Muntliga förhandlingar är däremot enligt huvudregeln offentliga men förekommer sällan i Högsta förvaltningsdomstolen. Om domstolen förordnar att en muntlig förhandling ska hållas inom stängda dörrar får allmänheten dock inte närvara vid förhandlingen.

Varför motiverar Högsta förvaltningsdomstolen inte beslutet om att inte bevilja prövningstillstånd?

Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd i ett mål innebär att målet inte tas upp för prövning i sak. Beslutet motiveras därför enbart utifrån lagens bestämmelser om förutsättningarna för att meddela prövningstillstånd. Någon ytterligare motivering än vad som framkommer av beslutet ges inte.

Utövar Högsta förvaltningsdomstolen tillsyn över andra domstolar?

Nej. Det är Justitieombudsmannen (JO) som på riksdagens uppdrag granskar att statliga och kommunala myndigheter och andra som står under JO:s tillsyn följer lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Uppdaterad
2023-12-05