Organisation

Högsta förvaltningsdomstolen har cirka 80 medarbetare varav 16 justitieråd. Ett av råden, Helena Jäderblom, är ordförande och chef för domstolen. Det finns även en kanslichef. Justitiesekreterare och domstolshandläggare är indelade i tre bredningsenheter under ledning av varsin beredningschef. Det finns också en administrativ enhet under ledning av en chefsadministratör.

Justitieråden

Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter är domare och har titeln justitieråd. Domstolen ska enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ha 14 justitieråd eller det högre antal som behövs. Två av de 16 justitieråd som domstolen har idag tjänstgör i Lagrådet. Lagrådets ledamöter utses som huvudregel för en period om ett år

Justitieråden är indelade i två avdelningar som båda är lika behöriga att ta upp de mål som förvaltningsdomstolen handlägger. Helena Jäderblom och justitierådet Henrik Jermsten är ordförande för varsin avdelning. 

Kanslichefen

Kanslichefen, Katarina Grén, är chef för Högsta förvaltningsdomstolens kansli. Till kansliet hör alla medarbetare utom justitieråden. 

Beredningsenheterna

Beredningen av målen sker vid tre enheter under ledning av varsin beredningschef. Beredningscheferna leder och planerar arbetet. Enheterna ansvarar för olika bestämda måltyper

Enhet 1 handlägger socialförsäkringsmål, sekretessmål, offentlig upphandling med mera.

Enhet 2 handlägger sociala mål, tvångsvårdsmål, rättsprövningar med mera.

Enhet 4 handlägger skattemål och folkbokföringsmål.

När ett mål kommer in skickar domstolen det till den enhet som handlägger den aktuella måltypen.

På beredningsenheterna arbetar justitiesekreterare och domstolshandläggare. Justitiesekreterarna är domstolsutbildade jurister eller andra jurister med kvalificerad och relevant bakgrund. Deras huvuduppgifter är att handlägga och utreda målen samt att föredra dem för justitieråden med förslag till avgörande.

Domstolshandläggarna registrerar de mål som kommer in och medverkar vid den fortsatta handläggningen. Domstolshandläggarna skickar domar och beslut till parterna i målet.

Administrativa enheten

Den administrativa enheten stödjer den beredande och dömande verksamheten. Enheten ger också service åt allmänheten, till exempel genom att besvara frågor, lämna ut handlingar och berätta om domstolens verksamhet. Arbetet sker under ledning av en chefsadministratör. Här ingår administrativa och serviceinriktade funktioner som arkiv, bibliotek och expedition. 

  

Uppdaterad
2023-12-05