Mål: 46-10

Dom eller beslut

Den s.k. Bryssel II-förordningen tillhör EG-rätten. Den diskuterade prejudikatfrågan rör hur svensk domstols behörighet i mål om vård av unga ska bedömas i ett fall när målet har anknytning till Norge.