Mål: 924-12

HFD 2013 ref. 58

Referat

Vid fastställande av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.