Mål: 924-12

HFD 2013 ref. 58

Referat

Vid fastställande av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.

Dom eller beslut

Vid fastställande av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.