Mål: 951-16

Dom eller beslut

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut att inte godkänna rekvisition av stöd för nystartsjobb är överklagbart.