Målets gång från inkommet till avgjort

Så här går det till när Högsta förvaltningsdomstolen handlägger ett mål.

 1. 1

  Målet kommer till domstolen

  När ett överklagande eller en ansökan kommer till Högsta förvaltningsdomstolen registrerar domstolen ett mål. Det sker även en inledande granskning av handlingen för att se om den uppfyller kraven på vad ett överklagande eller en ansökan ska innehålla.

 2. 2

  Beslut om prövningstillstånd

  I de mål som kräver prövningstillstånd går en beredningschef eller en justitiesekreterare igenom målet och gör en rättsutredning för att kunna lämna ett förslag om målet bör beviljas prövningstillstånd. Ett eller flera justitieråd beslutar sedan om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Endast någon enstaka procent av alla mål som kommer in beviljas prövningstillstånd. Ett beslut som innebär att prövningstillstånd inte beviljas kan inte överklagas. Målet är därmed slutligt avgjort genom ett sådant beslut.

 3. 3

  Om målet får prövningstillstånd

  När prövningstillstånd har beviljats inleder domstolen vanligtvis kommunicering i målet. Det innebär att parterna skriftligen får yttra sig över varandras skrivelser. Muntlig förhandling hålls mycket sällan i Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en justitiesekreterare som ansvarar för kommuniceringen.

  När ett mål som har beviljats prövningstillstånd är klart för att kunna avgöras gör en justitiesekreterare en fördjupad rättsutredning. Han eller hon tar fram ett diskussionsunderlag och ett doms- eller beslutsförslag. Därefter lämnar justitiesekreteraren dessa underlag, rättsutredningen samt relevant lagtext och handlingar i målet till fem justitieråd.

 4. 4

  Föredragning av målet

  Justitiesekreteraren föredrar målet, det vill säga presenterar det muntligt, för justitieråden. Därefter överlägger justitieråden. Ibland kommer justitieråden direkt fram till ett avgörande i målet, men det är vanligare att det sker en eller flera återställningar några veckor efter föredragningen. En återställning innebär att justitieråden åter samlas för överläggning för att fatta beslut om avgörande.

 5. 5

  Avgörande och expediering

  När justitieråden har skrivit under det slutliga avgörandet expedierar en domstolshandläggare domen eller beslutet till parterna. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans kan du inte överklaga domstolens avgöranden.

  Hur lång tid det tar från att ett mål kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen tills ett avgörande varierar från mål till mål. Några faktorer som påverkar är hur omfattande eller juridiskt komplicerat ett mål är, om målet får prövningstillstånd samt arbetssituationen på domstolen. Det är därför inte möjligt att ange någon bestämd tid inom vilken ett visst mål blir föredraget eller avgjort.

Uppdaterad
2023-12-05