Om handläggning av målen

När ett överklagande eller en ansökan kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen registreras ett mål. Det görs även en inledande granskning av handlingen för att se om den uppfyller kraven på vad ett överklagande eller en ansökan ska innehålla.

I de mål som kräver prövningstillstånd går en beredningschef eller en justitiesekreterare igenom målet och gör behövlig rättsutredning för att kunna lämna ett förslag avseende om målet bör beviljas prövningstillstånd. Ett eller flera justitieråd fattar sedan beslut om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Endast någon enstaka procent av alla mål som kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen beviljas prövningstillstånd. Ett beslut som innebär att prövningstillstånd inte beviljas kan inte överklagas. Målet är därmed slutligt avgjort genom ett sådant beslut.

För det fall prövningstillstånd beviljas påbörjas vanligtvis kommunicering i målet. Detta innebär att parterna skriftligen får yttra sig över varandras skrivelser. Muntlig förhandling hålls mycket sällan i Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en justitiesekreterare som ansvarar för kommuniceringen.

När ett mål som har beviljats prövningstillstånd är klart för att kunna avgöras görs en grundlig rättsutredning av en justitiesekreterare. Det utarbetas ett diskussionsunderlag och ett doms- eller beslutsförslag. Dessa lämnas tillsammans med rättsutredningen samt relevant lagtext och handlingar i målet till fem justitieråd. Målet föredras sedan av justitiesekreteraren för justitieråden. Vid föredragningen sker en muntlig presentation av målet och justitieråden överlägger därefter. Ibland kommer justitieråden redan vid detta tillfälle fram till ett avgörande i målet, men det är vanligt att det sker en eller flera återställningar några veckor efter föredragningstillfället. En återställning innebär att justitieråden åter samlas för överläggning för att fatta beslut om avgörande.

När justitieråden har skrivit under det slutliga avgörandet expedieras domen eller beslutet av en domstolshandläggare till berörda parter. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans för de allmänna förvaltningsdomstolarna kan domstolens avgöranden inte överklagas.

Hur lång tid det tar från att ett mål kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen tills dess att det avgörs varierar från mål till mål. Några faktorer som påverkar är målets omfattning och svårighetsgrad, om prövningstillstånd beviljas samt arbetssituationen på domstolen. Det är därför inte möjligt för domstolen att ange någon bestämd tid inom vilken ett visst mål kommer att föredras eller avgöras.

Uppdaterad
2019-07-29