Oikeus käyttää suomea ja meänkieltä tuomioistuimissa

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetussa laissa (2009:724) säädetään oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintovirastoissa ja tuomioistuimissa. Seuraavassa tiedotetaan lyhyesti mahdollisuudesta käyttää kyseisiä kieliä tuomioistuimissa.

Tuomioistuinviraston harkinnan mukaan tuomioistuimia koskevan lain tulee tässä yhteydessä kattaa myös vuokralautakunnat ja maanvuokralautakunnat.

Missä tuomioistuimissa ja vuokra- ja maanvuokralautakunnissa suomea ja meänkieltä voidaan käyttää?

Suomea ja meänkieltä voidaan käyttää hallinto-oikeudessa, käräjäoikeudessa, maa- ja ympäristötuomioistuimessa, merioikeustuomioistuimessa tai vuokra- ja maanvuokralautakunnassa, jonka tuomioalue kokonaan tai osittain kattaa suomen ja meänkielen ns. hallintoalueen. Hallintoalueella tarkoitetaan Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntia.

Suomea ja meänkieltä voidaan käyttää niissä tuomioistuimissa, jonne valitetaan tuomiosta tai sellaisten oikeusjuttujen tai asioiden päätöksestä, joissa näitä kieliä on voitu käyttää.

Jotta suomea ja meänkieltä olisi mahdollista käyttää, vaaditaan että asialla on kytkentä johonkin hallintoalueen kunnista, joita ovat Jällivaara, Haaparantaa, Kiiruna, Pajala tai Ylitornio. Kytkennällä tarkoitetaan esimerkiksi, että asianosainen oleskelee tai asuu hallintoalueella tai että juttu tai asia koskee hallintoalueella olevaa kiinteistöä.

Kenellä on oikeus käyttää suomea tai meänkieltä?

Asianosaisella tai sillä, joka edustaa asianosaista tuomioistuimessa tai vuokra- ja maanvuokralautakunnassa käsiteltävässä asiassa on oikeus käyttää suomea tai meänkieltä jutun tai asian käsittelyn aikana. Edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi lapsen holhoojaa, uskottua miestä tai jotakin, joka edustaa juridista henkilöä, ei kuitenkaan asiamiestä.

Mitä merkitsee oikeus käyttää suomea ja meänkieltä tuomioistuimissa ja vuokra- ja maanvuokralautakunnissa?

Oikeus käyttää suomea tai meänkieltä käsittää oikeuden jättää asiakirjat ja kirjallinen todistusaineisto suomen kielellä tai meänkielellä, oikeuden saada asiaan tai juttuun kuuluvat asiakirjat suullisesti käännetyiksi suomeksi tai meänkielelle sekä oikeuden puhua suomea tai meänkieltä tuomioistuimen tai vuokra- tai maanvuokralautakuntien käsittelyssä tai kokouksessa. Tuomioistuinten sekä vuokra- ja maanvuokralautakuntien on käännettävä jätetyt asiakirjat ruotsiksi, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Näiden viranomaisten on muutenkin pyrittävä käyttämään suomea tai meänkieltä ollessaan tekemisissä suomenkielisten tai meänkielisten asiakkaiden tai suomen- tai meänkielisten asianosaisten edustajien kanssa.

Tulkkaus- ja käännöskorvaukset maksetaan yleisistä varoista.

Milloin pyyntö suomen tai meänkielen käyttämisestä on esitettävä?

Tuomioistuimelle sekä vuokra- ja maanvuokralautakunnalle on tärkeää voida suunnitella tulkin ja kääntäjän käyttöä. Jommankumman kielen käyttöä on siksi esitettävä samalla kun juttu tai asia tulee esille tai kun osapuolet ensimmäistä kertaa antavat lausuntonsa.

Uppdaterad
2019-09-05

Hitta på sidan

Relaterat innehåll