Vår verksamhet

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i landet. Hyres och-arrendenämnden i Göteborg är en av dem. Hyres- och arrendenämnden medlar och fattar beslut i vissa frågor som rör hyra, bostadsrätter och arrenden.

Hyres- och arrendenämnden har administrativ samverkan med Göteborgs tingsrätt.  Hyres- och arrendenämnden har 15 anställda, fem hyresråd och tio handläggare.

Handläggarna bereder ärendena som handläggs vid nämnden. De registrerar och kommunicerar de handlingar som kommer in, planerar och kallar till sammanträden och svarar på frågor om pågående ärenden.

Hyresråden, som är jurister, medlar och fattar beslut i de ärenden som handläggs vid nämnden.

De flesta ärenden i nämnden avgörs efter ett sammanträde. Vid sammanträdet är hyresrådet ordförande. I de flesta fall deltar också två intresseledamöter, som har erfarenhet från det område som ärendet handlar om. Intresseledamöterna är inte anställda vid nämnden utan tjänstgör endast vid sammanträdena.

Handläggarna deltar ibland även som protokollförare vid sammanträdena.

Uppdaterad
2022-03-14