Säga upp avtalet

Om du vill att ett avtal ska upphöra måste du säga upp det. Avtalet ska sägas upp skriftligt. Om du inte säger upp avtalet i tid fortsätter det att gälla för en ny avtalsperiod på samma villkor som tidigare.

Om du som arrendator säger upp avtalet måste du lämna arrendestället när avtalstiden löper ut. Om du som jordägare säger upp avtalet måste du, om arrendatorn har besittningsskydd, ansöka om prövning av uppsägningen hos arrendenämnden. Ansökan till arrendenämnden behövs inte om arrendatorn godtar att avsluta arrendet i enlighet med uppsägningen eller om parterna kommer överens om hur detta ska ske.

Ett avtal som är kortare än ett år behöver inte sägas upp. Det upphör automatiskt vid arrendetidens utgång. 

Om någon av parterna bara vill ändra i avtalet inför en ny avtalsperiod ska man i stället lämna en skriftlig begäran om villkorsändring till motparten. Om jordägaren har gjort en uppsägning kan den senare i stället få gälla som en begäran om villkorsändring.

Om båda parter vill ha ändringar i avtalet måste båda lämna en begäran om villkorsändring till den andre parten.

Uppsägningstid

Du ska säga upp arrendeavtalet skriftligt. Om arrendeavtalet inte sägs upp i tid fortsätter det att gälla med samma villkor för ytterligare en period.

När avtalet ska sägas upp beror på arrendetiden.

Arrendetid kortare än fem år

Om arrendetiden är kortare än fem år ska avtalet sägas upp senast åtta månader före arrendetidens utgång.

Arrendetid fem år eller längre

Om arrendetiden är fem år eller längre ska avtalet sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång.

Har ni avtalat om längre tider för uppsägning är du som är jordägare bunden till det. Men du som är arrendator kan alltid använda dig av den kortare uppsägningstiden enligt lagen.

Om arrendatorn säger upp avtalet upphör det att gälla vid arrendetidens slut. Om jordägaren säger upp avtalet måste han eller hon vända sig till arrendenämnden senast två månader från den tidpunkt då avtalet senast kunde sägas upp, om reglerna om besittningsskydd gäller.

Rätt till flyttningsersättning

Om jordägaren har sagt upp avtalet har du som är arrendator rätt till flyttningsersättning (avgångsvederlag) om följande villkor är uppfyllda:

  • Det är ett gårdsarrende med besittningsskydd.
  • Besittningsskyddet har brutits för att marken ska användas antingen enligt en detaljplan eller för andra ändamål än jordbruk.
  • Den nya användningen av marken kan antas lämna en väsentligt högre avkastning eller kan tillgodoses genom expropriation eller liknande tvångsförvärv.
  • Det finns inga särskilda skäl som gör att det är oskäligt mot jordägaren att han eller hon ska betala flyttningsersättning. Så kan det till exempel vara om jordägaren erbjuder arrendatorn ett annat likvärdigt arrende.

Flyttningsersättningen ska då motsvara den genomsnittliga arrendeavgiften för ett år under den senaste avtalsperioden. Om arrendatorns förlust överstiger det beloppet kan ersättningen bli högre, dock högst motsvarande tre års arrendeavgifter. 

Om ni inte kommer överens om flyttningsersättning kan du som är arrendator ansöka om prövning hos arrendenämnden. Du ansöker genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Ansök om ersättning hos arrendenämnden

Uppdaterad
2023-06-15