Om brister i bostaden behöver åtgärdas

En bostadslägenhet ska vara i ett visst skick. Är den inte det kan hyresnämnden besluta att hyresvärden ska åtgärda bristen. Detta kallas för åtgärdsföreläggande. Du som är hyresgäst ansöker hos hyresnämnden.

Bristen kan ha uppkommit före hyrestidens början eller under hyrestiden. Är det en brist i de allmänna utrymmena som uppstår under hyrestiden, kan åtgärdsföreläggande även gälla denna brist.

Förutsättningar

För att hyresnämnden ska kunna besluta om åtgärdsföreläggande måste bristen vara sådan att:

 • hyresvärden kan åtgärda den, och
 • ”hinder eller men i nyttjanderätten av bostaden" finns. Det vill säga att bristen ställer till problem för dig och påverkar ditt användande av lägenheten. Det får alltså inte vara fråga om bagatellartade brister.

Hyresnämnden gör en avvägning mellan hyresgästens intresse av att få bristen åtgärdad och hyresvärdens intresse av att inte åtgärda bristen. Åtgärden som ska utföras måste vara ekonomiskt försvarbar och byggnadstekniskt genomförbar.

Hyresnämnden gör ingen egen utredning. Men det är vanligt att hyresnämnden gör en besiktning av den aktuella lägenheten vid sammanträdet. Lägenheten kallas då för ”prövningslägenheten”.

Innan du ansöker hos hyresnämnden

 • Kontakta hyresvärden om bristen och be honom eller henne att åtgärda den.
 • Om hyresvärden inte åtgärdar bristen kan du ansöka hos hyresnämnden om åtgärdsföreläggande.

Så ansöker du om åtgärdsföreläggande

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv vad det är för fel, brist eller missförhållande som du vill ska åtgärdas.
  • Skriv också på vilket sätt felet eller bristen orsakar dig problem.
  • Redogör för de kontakter som du har haft med hyresvärden med anledning av bristerna.

  Ansökan ska också innehålla:

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn, adress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för den bostad som ärendet gäller.

  Använd gärna blankett HN1b.

 2. 2

  Skicka med bevis

  Skicka med dokument som bevisar att felet, bristen eller missförhållandet finns i lägenheten. Det kan till exempel vara foton, teknisk utredning, sakkunnigutredning eller besiktningsprotokoll.

 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du klicka på "Sök på postnummer" och fylla i ditt postnummer, så får du kontaktuppgifter till rätt hyresnämnd.

Uppdaterad
2022-10-28