Säkerhetskontroll

Hyres- och arrendenämnden delar lokaler med både Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping, Vid vissa förhandlingar som genomförs i våra lokaler beslutas det om säkerhetskontroll. Säkerhetskontroller sker alltid vid huvudentrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i lokalerna.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen

Anställda vid domstolarna och nämnderna

  • Nämndemän och andra ledamöter av rätten/nämnderna
  • Åklagare
  • Advokater
  • Polis
  • Den som av domstolarna eller nämnderna är förordnad att utföra uppdrag (tex pensionerade domare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden, särskilda företrädare för barn, offentliga biträden, offentliga försvarare, offentliga ombud, tolkar och medlare)
  • Utövare av allmän tjänst (tex tjänstemän från Kriminalvården, Socialtjänsten, Skatteverket, Tullen, Försäkringskassan)

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (t.ex. mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Uppdaterad
2023-08-23