Vår personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvar

Hyres- och Arrendenämnden i Linköping (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av den personuppgiftsbehandling som äger rum vid myndigheten. Hyres- och arrendenämnden behandlar personuppgifter för att enligt handlägga mål och ärenden enlig lag men också i sin administrativa verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Meddelanden som skickas till hyres- och arrendenämnden blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Period under vilka personuppgifterna kommer att lagras

I vilken utsträckning hyres- och arrendenämnden är skyldig att bevara allmänna handlingar följer av arkivlagstiftningen. Hyres- och arrendenämnden följer dessa regler och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida hyres- och arrendenämnden behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse m.m.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Enligt dataskyddslagstiftningen kan du också invända mot tingsrätten personuppgiftsbehandling och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att hyres- och arrendenämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling finns ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om hyres- och arrendenämnden behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Särkilt om behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Hyres- och arrendenämndens lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 14 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på hyres- och arrendenämnden och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Klagomål

Om du är missnöjd med den personuppgiftsbehandling som äger rum kan du vända dig till Hyres- och arrendenämnden eller Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål. Beslut som tingsrätten meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till hyres- och arrendenämnden eller väcka talan i allmän domstol. Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Hyres- och arrendenämndens dataskyddsombud

Om du har synpunkter eller frågor rörande hyres- och arrendenämnden behandling av personuppgifter kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud, hyresrådet Erik Ferlin via mail eller telefon 013-251000. Dataskyddsombudet har i uppgift att bl.a. kontrollera att den personuppgiftsbehandling som äger rum vid hyres- och arrendenämnden är författningsenlig och korrekt.

Uppdaterad
2019-09-04