Frågor och svar

Du hittar bestämmelserna i 10 kap. jordabalken.

Du hittar definitionen i 10 kap. 1 § jordabalken.

Ja, om arrendenämnden lämnar dispens. Då avstår du som är arrendator från din rätt att få avtalet förlängt i alla eller vissa situationer.

Du hittar bestämmelserna i 8 kap. 19 och 20 §§ jordabalken.

Du som är arrendator får inte överlåta avtalet under din livstid. Men din partner kan i vissa fall få ta över avtalet om ni är gifta och du avlider.