Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att du som är arrendator inte behöver lämna arrendestället utan skäl. Om jordägaren säger upp avtalet har du rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.

Arrendatorn har inget besittningsskydd om

 • det inte finns ett färdigbyggt hus på tomten vid den tidpunkt då jordägaren senast kan säga upp avtalet
 • arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid
 • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av en pant eller en borgen ställs som säkerhet
 • arrendenämnden har lämnat en dispens för besittningsskydd.

Situationer där arrendatorn inte har rätt till förlängning

 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet.
 • Arrendeavtalet är uppsagt till avtalstidens utgång på grund av en pant eller en borgen.
 • Jordägaren sagt upp avtalet på grund av allvarlig misskötsel.
 • Arrendatorn har byggt utan bygglov, där sådant krävs, eller i strid med en detaljplan eller liknande myndighetsbeslut om hur marken får byggas eller användas.
 • Arrendatorn har ändrat en byggnad så att den inte stämmer överens med detaljplan eller områdesbestämmelser och jordägaren ska använda marken i enlighet med dessa.
 • Jordägaren ska använda marken till annat än vad den är upplåten för. Jordägarens intresse ska då överväga arrendatorns intresse av att få arrendera vidare.
 • Jordägaren har en annan befogad anledning att avsluta arrendeförhållandet.
Uppdaterad
2019-09-16