Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Kammarrätten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs hos domstolen. Du som besöker kammarrätten har rätt att få information om hur kammarrätten behandlar personuppgifter med anledning av domstolens kamerabevakning. Vissa av kammarrättens utrymmen bevakas med hjälp av övervakningskameror. I kammarrättens lokaler finns upplysningsskyltar väl synliga i anslutning till övervakade områden.

Syftet med övervakningen i kammarrättens lokaler är att tillförsäkra en trygg miljö för parter, ombud och allmänhet på domstolen samt för personalen i receptionen. Utöver tillstånd att bevaka har kammarrätten även tillstånd att behandla och bevara bilder som spelas in via övervakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i 30 dagar men kan sparas upp till 60 dagar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bl.a. rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Rättigheterna är begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att kammarrätten har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten. Du kan komma i kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten via e-post: imy@imy.se.

Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vid frågor
Om du har frågor när det gäller kammarrättens personuppgiftsbehandling kan vända dig till kammarrättens dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud.kgg@dom.se

Uppdaterad
2021-12-01